Algemene voorwaarden van GPC IT

 

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen GPC IT te Goedereede, Kamer van Koophandel 71410929 en haar wederpartijen (“Opdrachtgever”). Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor GPC IT alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk Schriftelijk is aanvaard. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten en op alle overeenkomsten tot uitvoeren van werk en/of van koop en verkoop door GPC IT gevestigd te Goedereede, hierna te noemen "de gebruiker”.

Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

GPC IT: het bedrijf GPC IT, gevestigd te Goedereede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71410929, hierna te noemen "de gebruiker”

GPC IT Website:de website van GPC IT, bereikbaar via het domein https://www.gpc-it.nl

Algemene Voorwaarden:de bepalingen uit het onderhavige document.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie GPC IT een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met GPC IT daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegen-woordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf waarmee GPC IT de Overeenkomst sluit.

De wederpartij: De opdrachtgever/koper zal in het navolgende worden aangeduid als "de wederpartij".

Diensten: de dienst(en) zoals geleverd door GPC IT aan Opdrachtgever en gespecificeerd in de Offerte en mogelijk bestaande uit Clouddiensten en/of Softwarediensten en/of Adviesdiensten.

Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo’s, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten,

schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich

bevinden.

Overeenkomst: iedere Overeenkomst tussen GPC IT en Klant op grond waarvan GPC IT Diensten levert aan Klant.

Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.

Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking

afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsDiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.

Bepalingen over remote support

1. Ondersteuning op afstand wordt geleverd per telefoon, e-mail en andere gezamenlijk af te spreken kanalen.

2. GPC IT zal op verzoek van Opdrachtgever software voorstellen waarmee te ondersteunen computers op afstand

kunnen worden benaderd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om te zorgen dat zijn netwerk- en

beveiligingsomgeving toelaat dat deze software werkt.

3. Indien blijkt dat ondersteuning op afstand niet tot een bevredigende oplossing leidt of niet haalbaar is gezien de

aard van het probleem, dan zal GPC IT in overleg treden met Opdrachtgever voor het zoeken naar een oplossing

op locatie.

Installatie en configuratie

1. GPC IT zal conform de offerte of nadere specificatie overgaan tot configuratie en installatie van hardware en

software ten behoeve van Opdrachtgever, teneinde een nieuw, werkend hardware- en softwaresysteem te

realiseren.

2. Opdrachtgever zal op verzoek van GPC IT medewerkers en hulppersonen van GPC IT alle benodigde toegang

verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te

maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand

overleg met Opdrachtgever.

3. Indien voor het gebruik van software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties

afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart

GPC IT voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover

de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door GPC IT.

Oplevering en aanvaarding

1. GPC IT zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar

professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te

keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te

zijn aanvaard.

3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van

het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een

goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal GPC IT zich inspannen de reden van

afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan GPC IT doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd

aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom veertien dagen om de

revisie of motivatie goed of af te keuren.

5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er

naar oordeel van GPC IT een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet

(meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor de betreffende

Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door GPC IT gemaakte uren vergoeden, met als

maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het

afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij

GPC IT het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere

aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.

Oplevering en aanvaarding

1. GPC IT zal na uitvoering van werkzaamheden of gedeelten daarvan het resultaat opleveren wanneer dit in haar

professionele opinie voldoet aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.

2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te

keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te

zijn aanvaard.

3. Indien werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van

het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een

goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.

4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal GPC IT zich inspannen de reden van

afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan GPC IT doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd

aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens wederom veertien dagen om de

revisie of motivatie goed of af te keuren.

5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er

naar oordeel van GPC IT een redelijk aantal revisierondes volgen. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet

(meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor de betreffende

Dienst. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door GPC IT gemaakte uren vergoeden, met als

maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het

afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook.

6. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij

GPC IT het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere

aansprakelijkheid voor gebreken na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan

ook.

Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst ontwikkelde of geleverde

Diensten of Werken berusten uitsluitend bij GPC IT of diens licentiegevers. Uitsluitend indien expliciet in de

offerte vermeld of apart expliciet overeengekomen kunnen rechten overgedragen worden aan Opdrachtgever.

2. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de

Overeenkomst of die Schriftelijk worden toegekend en voor het overige zal Opdrachtgever de Werken of andere

resultaten van Diensten Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Ieder gebruik, verveelvoudiging of

openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende gebruiksrechten

valt, wordt beschouwd als een schending van het auteursrecht. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare en

niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 25.000 per inbreukmakende handeling betalen aan GPC IT.

Dit doet niets af aan het recht van GPC IT om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere

rechtsmaatregelen te mogen treffen ten einde de inbreuk te doen beëindigen.

3. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij in gebruiksrecht krijgt, maar alleen dat

expliciet overeengekomen is.

4. GPC IT zal, indien door de klant gewenst, de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of

PHP-code) van als maatwerk ontwikkelde Werken aan Opdrachtgever ter beschikking stellen na betaling van de

betreffende factuur of facturen.

5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere

rechten van intellectuele eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent

het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.

Pagina 6 van 96.

Indien de Clouddienst onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst dan verkrijgt Opdrachtgever van GPC IT een

niet-overdraagbaar gebruiksrecht om van de Clouddienst gebruik te maken enkel en alleen zoals aangeboden

middels het Platform voor de duur van de Overeenkomst ten behoeve van de Intellectuele Rechten welke rusten op

(onderdelen van) de Clouddienst.

Prijzen en betaling

1. Voor alle werkzaamheden zal GPC IT factureren op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren. Voor

werkzaamheden buiten kantoortijden kan GPC IT een toeslag bedingen van maximaal 200% van het normale

tarief.

2. GPC IT zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een factuur sturen aan Opdrachtgever.

3. De betalingstermijn van facturen is veertien dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn

is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij na het verstrijken van deze periode van

rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen

de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.

4. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn

aan GPC IT te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort

totdat GPC IT de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van GPC IT blijkt dat de betwisting onterecht

was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.

5. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente,

gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder

begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. In het bijzonder is GPC IT in dit geval

gerechtigd administratiekosten van € 50 in rekening te brengen.

6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard,

surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt

gelegd, Opdrachtgever overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

7. Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door GPC IT genoemde prijzen exclusief

omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

8. Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is GPC IT gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment

te wijzigen. Bij een wijziging van de tarieven is Klant gerechtigd het Abonnement op te zeggen.

Geheimhouding

1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken,

vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende

partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting

tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

2. GPC IT zal zich inspannen om te vermijden dat zij kennis neemt van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of

verspreidt via de hardware of software waar de Diensten op betrekking hebben, tenzij dit noodzakelijk is voor een

goede uitvoering van de Overeenkomst of Dienstverlener daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of

gerechtelijk bevel. In dat geval zal Dienstverlener zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk

te beperken, voor zover dit binnen haar macht ligt.

3. GPC IT mag de kennis die is opgedaan bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruiken voor andere

opdrachten, voorzover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent

vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.

4. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook,

en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het

vertrouwelijke karakter van de informatie.

Aansprakelijkheid

1. GPC IT is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de

nakoming van de Overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van

de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

2.

Iedere aansprakelijkheid van GPC IT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer

begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of

gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade

wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.

Pagina 7 van 93. In geval van aansprakelijkheid krachtens het eerste lid zal het maximale bedrag dat GPC IT is gehouden te

vergoeden, gelijk zijn aan het voor de betreffende Dienst verschuldigde bedrag. Dit maximumbedrag komt te

vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van GPC IT.

4. De aansprakelijkheid van GPC IT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst

ontstaat slechts indien Opdrachtgever GPC IT direct en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een

redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en GPC IT ook na die termijn toerekenbaar

in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd

mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GPC IT in staat is adequaat te reageren.

Overmacht

1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die

buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden

voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.

2. Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die

normaliter voor GPC IT beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover

GPC IT geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de

registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar GPC IT geen contract mee heeft

gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van GPC IT die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit,

bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging

te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van GPC IT, die GPC IT niet kon voorzien en waar GPC IT

diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens)

sprake was van overmacht; Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan

Klant het gebruik heeft voorgeschreven; Onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of anderszins);

overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en

binnenlandse onlusten.

3. Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst

Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar

verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Duur en opzegging

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn vermeld in de offerte.

2. De Overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met

goedvinden van beide partijen.

3. Na opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is GPC IT gerechtigd om per direct na de

datum waarop de Overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever bij hemzelf opgeslagen gegevens te

wissen. GPC IT is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

4. De Overeenkomst eindigt automatisch indien een partij in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van

betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen krijgt gelegd, overlijdt, in liquidatie treedt

of wordt ontbonden.

Wijzigingen in Overeenkomst

1. Na aanvaarding mag de Overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.

2. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is GPC IT echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze

algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat

de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de

algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten.

3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal GPC IT overwegen of zij de bezwaarlijke

aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. GPC IT zal van deze beslissing mededeling doen aan

Opdrachtgever. Indien GPC IT bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft

Opdrachtgever het recht de Overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.

4. GPC IT mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn

vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.

5. Bovengenoemde regeling is tevens van toepassing op prijzen. GPC IT mag daarbij prijswijzigingen aan hem

opgelegd door leveranciers te allen tijde doorbelasten aan Opdrachtgever. Op verzoek zal bewijs van de

prijswijziging worden overlegd.

Pagina 8 van 9

14 Betalingen

14.1 Betalingen geschieden door middel van rembours of bij contant bij aflevering.

14.2 Indien gebruiker het toelaat om de wederpartij "op rekening" te laten kopen, geldt hiervoor een betalingstermijn van 14 dagen na factuur datum.

14.3 Indien een factuur niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan aan gebruiker, zal vanaf het tijdstip van overschrijding een rente over de totale factuur bedrag worden berekend van 2 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is. Waarbij een gedeeltelijke maand als volledig word aangezien.

14.4 Indien gebruiker het noodzakelijk acht om na herhaaldelijk aanmannen van de wederpartij incasso en/of executiemaatregelen te treffen, zijn alle kosten voor deze gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen voor rekening van de wederpartij.

De wederpartij zal ter zake buitengerechtelijk kosten, een bedrag van 15% van de hoofdsom en vertragingsrente verschuldigd zijn met een absoluut minimum van ad € 55,00.

Slotbepalingen

1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet

anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst

worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin GPC IT gevestigd is.

2. Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele

Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee

zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en deze algemene

voorwaarden gestalte wordt gegeven.

3. Onder “Schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de

afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en

inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.

4. De door GPC IT ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens

tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.

5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een

derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is GPC IT steeds

gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of

zustermaatschappij.

6. Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de GPC IT Website zijn onder voorbehoud van

programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert

de Overeenkomst.